Overdrachtsbelasting tijdelijk verlaagd

Overdrachtsbelasting tijdelijk verlaagd

De maatregel, die in de volksmond ook wel verhuisboete wordt genoemd, heeft een looptijd van een jaar en geldt met terugwerkende kracht tot 15 juni 2011, waarbij de datum van overdracht bepalend is.

De overdrachtsbelasting is huiseigenaren maar ook economen al jarenlang een doorn in het oog. Zij noemen het een verhuisboete, omdat de doorstroming op de woningmarkt door de overdrachtsbelasting wordt belemmerd.

Ook deels van toepassing op bedrijfspanden

De tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting zal alleen van toepassing zijn op particuliere woningen en niet voor bedrijfsonroerend goed. Voor bedrijfspanden met een gedeeltelijke woonfunctie mag de verlaging voor het woondeel worden toegepast. Uitgangspunt is dat uitsluitend op de waarde van het deel dat voor particuliere bewoning bestemd is het tarief van 2% wordt toegepast. Als het onroerend goed voor minimaal 90% bestemd is voor bewoning, kan voor de verkrijging van de gehele onroerende zaak het tarief van 2% worden toegepast.  

De verlaging van de overdrachtsbelasting geldt verder ook voor 2e woningen en recreatiewoningen alsook voor verhuurde woningen.

Door de verlaging van de overdrachtsbelasting wordt het voor potentiële kopers gemakkelijker om de financiering van een nieuwe woning rond te krijgen. Een dergelijke impuls was volgens marktkenners noodzakelijk, omdat door een forse verlaging van de leenquote veel kopers buiten de boot vielen.

Kosten verhalen

De kosten die gepaard gaan met het verlagen van de overdrachtsbelasting bedragen €1,2 miljard en zullen door het kabinet worden gefinancierd door:

·         de invoering van een nieuwe bankenbelasting; €300 miljoen,

·         maatregelen voor de vennootschapsbelasting; €340 miljoen,

·         het invoeren van de vitaliteitsregeling; €500 miljoen,

·         verhoging van de assurantiebelasting naar 9,5%; €60 miljoen.

De vitaliteitsregeling houdt in dat de levensloopregeling en de spaarloonregeling zullen opgaan in het vitaliteitspakket, dat op zijn vroegst per 1 januari 2013 zal gebeuren. Daarnaast heeft minister Donner benadrukt dat de hypotheekrenteaftrek ongemoeid wordt gelaten.

Door de tijdelijke afschaffing van de overdrachtsbelasting lijkt de weg vrij voor een definitieve of algehele afschaffing van deze verhuisboete. Minister Donner wilde zover nog niet gaan, omdat hij hiermee uiteraard de wind uit de zeilen neemt van de huidige maatregel.

 De verlaging van de overdrachtsbelasting zal de bouw- en woningsector eveneens een positieve impuls geven, zo is de verwachting. Er zal meer vraag zijn naar nieuwe woningen en daarmee werkgelegenheid creëren.